strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 12-08-2005


Przetarg nieograniczony:"Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Bestwina do Szkół w Czechowicach-Dziedzicach i Bielsku-Białej "

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Bestwina do szkół w Czechowicach - Dziedzicach i Bielsku - Białej. Trasa przejazdu:
a.  miejsca zbiórek dzieci (przystanek B-B "Sosna" oraz Bestwina, Bestwinka i Kaniów)
b. Szkoła Specjalna przy ul. Legionów w Czechowicach - Dziedzicach
c. Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Brodzieńskiego w Bielsku - Białej
Dowóz do szkół (ok. godz. 7-8) oraz odbiór (ok. godz. 14- 15) odbywaæ się będą zgodnie z poszczególnymi rozkładami zajęæ, a godziny doprecyzowane zostaną w umowie podpisanej z Wykonawcą.
Zamawiający zapewnia opiekę nad dzieæmi w czasie ich dowozu oraz przywozu ze szkoły.
Odległośæ z miejsca odbioru dzieci do szkoły oraz droga powrotna to około 190 km.

2. CPV: 60.11.50.00-7, 60.11.34.00-7

3. Wykonawca nie może powierzyæ żadnej części zamówienia podwykonawcom

Termin składania ofert:

12-08-2005 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

12-08-2005 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

01.09.2005 - 30.06.2006 oraz 01.09.206 - 30.06.2007

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściwych
Kryteria oceny:

Cena - 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Dominik Puda


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) - przetarg nieograniczony ZP340/18/05, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

US£UGI TRANSPORTOWE
"T.K. TRANS" Krzysztof Tworek
ul. Włókiennicza 4
43 - 500 Czechowice - Dziedzice

Cena oferty (cena za 1km trasy przewozu):

cena bez VAT:  1,50 zł
słownie:   jeden złoty i 50/100

cena z VAT:  1,61 zł
słownie:   jeden złoty i 61/100