strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 19-09-2017


Przetarg nieograniczony: "Odbudowa drogi gminnej ul. Gawlików w km 0+000 do 0+510 w miejscowości Kaniów"POWTÓRZONY 

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest odbudowa ul. Gawlików wraz z poboczami i odwodnieniem oraz mijankami i wlotami skrzyżowań ściśle powiązanych z przedmiotową ulicą.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ.
  3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
    45233220-7
    45111200-0
    45233142-6

Termin składania ofert:

04-10-2017 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

04-10-2017 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

do dnia 30.11.2017r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 1.7[MB]
- Załaczniki -   archiwum ZIP - rozmiar 96[kB]
- Dokumentacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 44[MB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 1.3[MB]


Rozstrzygnięcie przetargu


Data : 2017-10-05

- Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu -   dokument PDF
- Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania -   dokument PDF