strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 24-07-2020


Przetarg nieograniczony : „Termomodernizacja budynku przedszkola w Janowicach”

Zamawiający:

Gmina Bestwina 
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina 

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku przedszkola w Janowicach. 

2. Zakres prac obejmuje:

a. docieplenie ścian fundamentowych,
b. docieplenie ścian zewnętrznych,
c. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
d. roboty budowlane związane z częścią dachową i kominami,
e. ocieplenie stropu,
f. budowę schodów zewnętrznych,
g. roboty w zakresie instalacji (elektryczna, wod – kan, odgromowa)
h. remont posadzek,
i. roboty wykończeniowe,
j. roboty zewnętrzne (ogrodzenie, teren utwardzony z kostki brukowej).

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

45443000-4 Roboty elewacyjne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i    klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów     budowlanych związanych ze szkolnictwem
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Termin składania ofert:

10-08-2020 11:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

10-08-2020 11:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego

Termin realizacji:

do dnia 30.07.2021 r.

Wadium:

20.000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


Załączniki


Dokumentacja techniczna


Data: 04-08-2020


Odpowiedzi na pytania z dnia 04.08.2020


Zaktualizowany przedmiar robót z 04.08.2020 (pdf)


Zaktualizowany przedmiar robót z 04.08.2020 (xml)


Data: 10-08-2020


Informacja z otwarcia ofert


Rozstrzygnięcie przetargu


Zawiadomienie o wyborze oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia