strona główna
 • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 16-06-2003


Przetarg nieograniczony na: Dostawę wyposażenia sali gimnastycznej i pomieszczeń pomocniczych w Szkole Podstawowej w Janowicach.

Zamawiający:

Urząd Gminy
43-512 Bestwina
ul. Krakowska 111

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyposażenia sali gimnastycznej i pomieszczeń pomocniczych w Szkole Podstawowej w Janowicach:
 • ławki
 • materace
 • drabinki
 • skrzynie
 • rówoważnie
 • drążki na drabinki
 • tablice do "mini-kosza"
 • szafki i regały na drobny sprzęt sportowy

Termin składania ofert:

16-06-2003 09:00

Miejsce składania ofert:

w siedzibie zamawiającego pok. nr 2

Termin otwarcia:

16-06-2003 09:15

Miejsce otwarcia:

w siedzibie zamawiającego pok. nr 7

Termin realizacji:

31 lipca 2003r

Wadium:

Dodatkowe uwagi:

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebraæ można w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 7), lub za zaliczeniem pocztowym. Cena specyfikacji - 10 zł
 2. Kryteria oceny ofert:
  • cena - 90%
  • gwarancja - 10%

 3. Rozstrzygnięcie przetargu


  W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 72 poz. 664 z 2002r z późniejszymi zmianami) - przetarg nieograniczony, została wybrana oferta :

  PPH "COMA" spółka jawna
  Andrzej Dutka
  ul. Wilcza 17
  43 - 318 Bielsko - Biała

  Cena wybranej oferty (łączna cena dostarczanego sprzętu wraz z jego montażem):

  bez VAT: 27 235,50 zł słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście trzydzieści pięæ złotych 50/100
  z VAT: 31 806,71 zł słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset sześæ złotych 71/100
  Gwarancja na dostarczony i zamontowany sprzęt:
  60 miesięcy słownie: sześædziesiąt miesięcy