strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 01-12-2021


Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy na zadanie pn: „Budowa trybuny sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy stadionie w Bestwince”

Zamawiający:

Gmina Bestwina 
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa zadaszonych trybun widowni na stadionie Klubu Sportowego w Bestwince wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym dla zawodników i widowni. 
Zakres prac obejmuje w szczególności: roboty ziemne (wykopy pod fundamenty), roboty betoniarskie, roboty murarskie, roboty ciesielskie (wykonanie konstrukcji dachu), roboty dekarskie pokrycia połaci dachu wraz z obróbkami. Ponadto przewiduje się roboty wykończeniowe obejmujące elementy wykończenia wnętrza oraz roboty elewacyjne. Zakres prac obejmuje również roboty instalacyjne tj. instalacja wod-kan, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja elektryczna oraz wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.   
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowalny, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót stanowiące załącznik nr 8 do SWZ.

Termin składania ofert:

31-01-2022 09:00

Miejsce składania ofert:

-

Termin otwarcia:

31-01-2022 10:00

Miejsce otwarcia:

-

Termin realizacji:

10 miesięcy od dnia podpisania umowy

Wadium:

30 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

Identyfikator postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

0d1394db-ecd2-4d24-afc1-c652ddc4fa74


Ogłoszenie o zamówieniu


Rozstrzygnięcie przetargu


Ogłoszenie o wyniku postępowania