strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 18-06-2014


Przetarg nieograniczony : „Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 z późn. zm.) w ramach zamówienia prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)”

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E o łącznym szacunkowym wolumenie 229 790 m^3 (+/- 15%) w okresie dostaw, do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu obecnie obowiązujących umów kompleksowych na sprzedaż paliwa gazowego z obecnym Sprzedawcą.

2. Wykonawca dokona wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego, w tym w szczególności: wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych, zgłoszenia do OSD nowych umów sprzedaży paliwa gazowego. Czynności te Wykonawca wykona na podstawie stosownych pełnomocnictw udzielonych przez Zamawiającego wraz z zawarciem umów sprzedaży paliwa gazowego.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia m.in. listę punktów poboru wraz z grupami taryfowymi, mocami umownymi i planowanymi ilościami poboru paliwa gazowego zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Dostarczane paliwo gazowe musi spełniaæ standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.

5. Przewidywane zużycie paliwa gazowego ma charakter wiążący oraz służy do porównania ofert, Wykonawca powinien umożliwiæ Zamawiającemu możliwośæ bez-kosztowych odchyleń od przewidywanego zużycia, o co najmniej 15%.

6. Stawki opłat dystrybucyjnych wskazane w Załączniku nr 2 pochodzą z aktualnej taryfy lokalnego OSD i w trakcie realizacji zamówienia mogą ulegaæ zmianie, jeżeli zmianie ulegnie taryfa lokalnego OSD. Na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania i porównania ofert Wykonawcy w kalkulacji oferty przyjmą wskazane wartości stawek dla całego okresu realizacji zamówienia.

7. Sprzedaż paliwa gazowego będzie się odbywała na podstawie umów zawieranych odrębnie przez poszczególne jednostki organizacyjne Zamawiającego, szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ.

8. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywała zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.

9. Wskazane w pkt. 1 tolerancje dotyczące wolumenu będącego przedmiotem zamówienia należy rozumieæ jako prawo opcji ustalone przez Zamawiającego w rozumieniu zapisów art. 34 ust 5 Pzp.

10. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
 
09120000 - 6 Paliwa gazowe

60300000 -1 Usługi przemysłu rurociągami

Termin składania ofert:

27-06-2014 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

27-06-2014 09:30

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

do dnia 30.09.2015 r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartośæ zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na odstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a. Biuletyn Zamówień Publicznych
b. Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c. Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl

- SIWZ_wraz z załącznikami do SIWZ od nr 1 do nr 7 -   dokument PDF - rozmiar 905[kB]
- SIWZ_wraz z załącznikami do SIWZ od nr 1 do nr 7 -   dokument DOC - rozmiar 282[kB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 1.6[MB]


Rozstrzygnięcie przetargu


Data: 2014-07-03

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku  poz. 907 ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ST.271.005.2014, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

DUON Marketing and Trading S.A.
ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk

- Zawiadomienie o wyborze oferty -