strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 15-01-2020


Przetarg nieograniczony : „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Janowickiej w Janowicach - etap I”

Zamawiający:

Gmina Bestwina 
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina 
 

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Janowickiej w Janowicach. Załączona do SIWZ dokumentacja techniczna zawiera oznaczenia „ETAP I” informujące, że zakres chodnika do wykonania w niniejszym zamówieniu jest mniejszy niż wynika to z opisu projektu i rysunków. Niniejsze zamówienie dotyczy odcinka ulicy Janowickiej w Janowicach od budynku OSP do wylotu kanalizacji deszczowej W2.

 

2. Zakres prac obejmuje:

1) odcinek  do przebudowy
- przebudowa kanalizacji deszczowej fi 300 na długości 149,40 mb
- przebudowa kanalizacji deszczowej fi 400 na długości 48,60 mb
- przebudowa studni rewizyjnych Dn1000 w ilości 7 szt.
- przebudowa/budowa wpustów ulicznych w ilości 6 szt. z przykanalikami
- przebudowa chodnika o szerokości 2,00 m na długości 198 mb wraz z przebudową istniejących zjazdów 
- wykonanie wygrodzenia dla pieszych 
- zabezpieczenie skarp palisadami
- miejscowy remont nawierzchni jezdni

2) odcinek do budowy
- budowa kanalizacji deszczowej S1-S8, S14-S18 i K1-K14 fi300 o łącznej długości 591,85 mb
- budowa kanalizacji deszczowej S8-S14 i K14-K23 fi400 o łącznej długości 406,60 mb
- budowa studni rewizyjnych Dn1000 w ilości 39 szt.
- budowa studni rewizyjnych Dn1500 w ilości 2 szt.
- budowa wpustów ulicznych w ilości 40 szt. z przykanalikami
- budowa chodnika o szerokości 2,00 m na długości 1125 mb wraz z przebudową istniejących zjazdów 
- miejscowy remont nawierzchni jezdni
- wykonanie wygrodzenia dla pieszych 
- zabezpieczenie skarp palisadami 
- zabezpieczenie drogi ścianką oporową typu „L”
- miejscowy remont nawierzchni jezdni
- wykonanie wylotów na przepustach W1 i W2
 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres zawiera projekt budowlano-wykonawczy, szczegółowa specyfikacja techniczna SST, które stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

4. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne,
45111200-0    Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 
45233340-4    Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego,
45233222-1    Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania.

Termin składania ofert:

31-01-2020 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

31-01-2020 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego – sala posiedzeń

Termin realizacji:

do dnia 30.09.2020 r.

Wadium:

45 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


Załączniki


Dokumentacja techniczna


Data: 20-01-2020


Odpowiedzi na pytania z dnia 17.01.2020


Data: 23-01-2020


Odpowiedzi na pytania z dnia 20.01.2020


Data: 27-01-2020


Uzupełnienie do odpowiedzi na pytania z dnia 20.01.2020


Nowy przedmiar robót - wersja z 27.01.2020


Data: 31-01-2020


Informacja z otwarcia ofert


Rozstrzygnięcie przetargu


Zawiadomienie o wyborze oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia