strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 12-09-2019


Przetarg nieograniczony: „Wymiana pokrycia dachowego budynku gminnego przy ul. Czechowickiej 21-23 w Kaniowie”

Zamawiający:

Gmina Bestwina 
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina 
 

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont konstrukcji dachu budynku gminnego w Kaniowie przy ul. Czechowickiej 21-23.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja techniczna oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
45261000-4 wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
 

Termin składania ofert:

01-10-2019 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - (sekretariat)

Termin otwarcia:

01-10-2019 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

do dnia 13.12.2019 r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


Załączniki


Dokumentacja techniczna


Data: 01-10-2019


Informacja z otwarcia ofert


Rozstrzygnięcie przetargu


Zawiadomienie o wyborze oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia