strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 23-11-2009


Przetarg nieograniczony : Modernizacja pomieszczenia sali do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bestwince.

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Modernizacja istniejącego pomieszczenia na salę do æwiczeń sportowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bestwince.  

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:    
- CPV główny: 45.21.42.10-5
-  CPV dodatkowy: 45.10.00.00-8 
                               45.33.11.00-7 
                               45.31.00.00-3 
                               45.40.00.00-1

3. Zakres zamówienia opisano w sposób szczegółowy w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarze Robót stanowiących integralną częśæ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

4. Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: sołectwo Bestwinka, Gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie

Termin składania ofert:

14-12-2009 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

14-12-2009 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

Do 31.03.2010 r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Szacunkowa wartośæ zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienie dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się zastosowanie aukcji elektronicznej.

Kryteria oceny: Cena - 100%

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegaæ się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, a ponadto:
a. Posiadają doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie -  co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. prace ogólnobudowlane i instalacyjne.
b. Dysponują osobą uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie, posiadającą uprawnienia zawodowe niezbędne do kierowania przedmiotowym zakresem robót, będącą członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego, w zakresie wskazanym w dalszej części  SIWZ,
c. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi i prowadzą działalnośæ, której profil odpowiada przedmiotowi zamówienia, w zakresie wskazanym w dalszej części SIWZ.

2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegaæ się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniaæ następujące wymagania:
a. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, przedsiębiorcy wchodzący w skład konsorcjum przedstawią wspólnie następujące dokumenty:
- formularz ofertowo - cenowy,
- kosztorys,
- projekt umowy,
- wykaz zrealizowanych prac,
- uprawnienia kierownika budowy,

Oznacza to, iż dane dotyczące wykazu prac, uprawnień kierownika budowy, będą sumowane.
Pozostałe dokumenty wymienione w rozdziale VI każdy z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum musi przedłożyæ oddzielnie.
b. oferta musi byæ podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,
c. wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowiæ pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno zostaæ przedłożone wraz z ofertą.
Uwaga: treśæ pełnomocnictwa powinna dokładnie określaæ zakres umocowania.
- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),
- wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na "Wykonawcę";
w miejscu np. "nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisaæ dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

3) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4) Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądaæ zamawiający od wykonawcy  oraz form, w jakich dokumenty mogą byæ składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87,poz. 605).


Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wysokości  11,00 zł.
Opłatę można wnieśæ w kasie urzędu p. nr 15 lub na konto BS Czechowice-Dziedzice Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010.    
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 168[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 41[kB] (Załączniki 1 - 6) 
- Dokumentacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 8.2[MB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 655[kB]

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZ¡CE POSTÊPOWANIA PRZETARGOWEGO :

- Pytania i odpowiedzi - 09.12.2009r. -   dokument PDF - rozmiar 51[kB]
- Pytania i odpowiedzi - 10.12.2009r. -   dokument PDF - rozmiar 61[kB]


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zm.)  - przetarg nieograniczony -  ZP341/13/09,  Zamawiający wybrał następującą ofertę:

 

 Zakład Usług Instalacyjno - Budowlanych
         Henryk Paszewski
   Sułkowice, ul. Centralna 42, 34-120 Andrychów

 

- Ogłoszenie o wyniku postępowania -   PDF - rozmiar 700[kB]