strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 28-08-2006


Przetarg nieograniczony : Wymiana sieci wodociągowejBestwina ul. Bialska - ul. zielona -etap II

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana sieci wodociągowej w rejonie ulicy Bialskiej, ¦wierkowej, Leśnej w Bestwinie- jest to etap II zadania polegający na połączeniu ul. Bialskiej i ul. Zielonej.

CPV: 45.23.13.00-8

Zakres prac:

PE O110 -  1027,0 mb
PE O  93 -    166,0 mb
PE O  63 -      34,5 mb
PE O  50 -    164,5 mb

Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw :

sołectwo Bestwina, gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie

 

Termin składania ofert:

28-08-2006 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

28-08-2006 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

12 tygodni od podpisania umowy

Wadium:

5 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej powyżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:

Cena - 100%

O udzielenie zamówienia mogą staraæ się wykonawcy, którzy: 
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, (co najmniej 2 zadania zrealizowane jako główny wykonawca o charakterze i złożoności porównywalnej z niniejszym zamówieniem, wykonywanych w ciągu ostatnich 5 lat)
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 40zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Ewa Mazur

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:
Specyfikacja + załączniki - samorozpakowujące archiwum rozmiar pliku 100[kB]


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) - przetarg nieograniczony ZP 341/23/06 , Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"REZBUD"
Eugeniusz Rezik
43 - 512 Janowice
ul. Janowicka 75

Cena oferty:

cena bez VAT : 197 153,99 zł
słownie : jeden dziewięæ siedem jeden pięæ trzy i 99/100

z VAT : 210 954,77 zł
słownie : dwa jeden zero dziewięæ pięæ cztery i 77/100

Termin wykonania zamówienia : 20.12.2006r
Gwarancja : 36 miesięcy