strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 24-02-2006


Przetarg nieograniczony:"Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych na terenie gminy Bestwina"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych wykonanego technologią powierzchniowego utrwalania na terenie Gminy Bestwina w zależności od potrzeb i zlecenia Zamawiającego.

Szczegółowy zakres robót określony jest w Szczegółowych specyfikacjach technicznych stanowiących załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

W zależności od stopnia uszkodzenia poszczególnych części nawierzchni stosowaæ należy następujące grubości masy bitumicznej: 4cm, 5cm, 6cm, 7cm lub 8cm. Grubośæ masy każdorazowo uzgadniana z Inspektorem nadzoru.

2. CPV: 45.23.32.20-7


3. Wykonawca nie może powierzyæ żadnej części zamówienia podwykonawcom.

Termin składania ofert:

24-02-2006 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

24-02-2006 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin realizacji:

do 31 grudnia 2006

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:

a. Cena 90%   (średnia cena za remont 1m2 nawierzchni bitumicznej)
b. Gwarancja 10%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt: (32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Dominik Puda


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) - przetarg nieograniczony ZP340/03/06, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"REZBUD" P.U.H.
Eugeniusz Rezik
43 - 512 Janowice
ul. Janowicka 75

cena oferty:

a. 1 m2 nawierzchni - grubośæ 4cm

bez VAT: 48,00 zł
słownie:  czterdzieści osiem złotych i 00/100
z VAT: 58,56 zł
słownie:  pięædziesiąt osiem złotych i 56/100

b. 1 m2 nawierzchni - grubośæ 5cm

bez VAT: 52,00 zł
słownie:  pięædziesiąt dwa złote i 00/100
z VAT: 63,44 zł
słownie:  sześædziesiąt trzy złote i 44/100

c. 1 m2 nawierzchni - grubośæ 6cm

bez VAT: 56,00 zł
słownie:  pięædziesiąt sześæ złotych i 00/100
z VAT: 68,32 zł
słownie:  sześædziesiąt osiem złotych i 32/100

d. 1 m2 nawierzchni - grubośæ 7cm

bez VAT: 60,00 zł
słownie:  sześædziesiąt złotych i 00/100
z VAT: 73,20 zł
słownie:  siedemdziesiąt trzy złote i 20/100

e. 1 m2 nawierzchni - grubośæ 8cm

bez VAT: 64,00 zł
słownie:  sześædziesiąt cztery złote i 00/100
z VAT: 78,08 zł
słownie:  siedemdziesiąt osiem złotych i 08/100

f. cena za jednokrotne skropienie 1 m2 emulsją i grysami

bez VAT: 13,50 zł
słownie:  trzynaście złotych i 50/100
z VAT: 16,47 zł
słownie:  szesnaście złotych i 47/100

Termin wykonania zamówienia: do 31 grudnia 2006
Gwarancja: 12 miesięcy