strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 16-04-2004


Przetarg nieograniczony: Budowa ulicy Bażanciej w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina.

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Budowa ulicy Bażanciej w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina (według przedmiaru robót załączonego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

Termin składania ofert:

16-04-2004 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

16-04-2004 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

30 czerwca 2004r.

Wadium:

Dodatkowe uwagi:

Kryteria oceny - cena 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiącego, pok. nr 7, lub za zaliczeniem pocztowym.

Kontakt tel. 215 77 07 - Dominik Puda

W przetargu mogą wziąæ udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, spełniający warunki dodatkowe przedstawione w Specyfikacji Istotncych Warunków Zamówienia


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z 2004 roku) - przetarg nieograniczony, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe
ASFALTOR S.C.
Tadeusz Paździora, Adam Kruczek
ul. Kaniowska 23
43 - 502 Czechowice - Dziedzice


Cena oferty:

bez VAT:32 159,45 zł
słownie:trzydzieści dwa tysiące sto pięædziesiąt dziewięæ złotych i 45/100


z VAT:34 410,61 zł
słownie:trzydzieści cztery tysiące czterysta dziesięæ złotych i 61/100


Gwarancja:36 miesięcy

Złożono trzy oferty.
żaden wykonawca nie został wykluczony.
żadna oferta nie została odrzucona.