strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 05-02-2007


Zapytanie o cenę : "Wykonywania drobnych napraw i remontów w budynkach komunalnych oraz na drogach na terenie gminy Bestwina"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonywanie robót nie przewidzianych związanych z drobnymi naprawami i remontami w budynkach komunalnych oraz na drogach na terenie gminy Bestwina.

2. Powyższe czynności obejmowaæ będą swym zasięgiem teren gminy Bestwina (sołectwa: Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów). Na terenie gminy Bestwina znajduje się ok. 80 km dróg gminnych, 12 budynków komunalnych oraz budynek Urzędu Gminy Bestwina.

3. O konieczności wykonania zadania Wykonawca będzie powiadamiany w formie zleceń.

4. Zakres robót będzie ustalany każdorazowo, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Termin składania ofert:

05-02-2007 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

05-02-2007 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

31.12.2007r

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia rozesłano do 5 wykonawców.
Kryteria oceny:
Cena - 70%
Zysk - 30%


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 Nr 164 poz. 1163 ze zm.) - przetarg w trybie zapytania o cenę ZP 341/02/07, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"Zakład Budownictwa Inżynieryjno-Komunalnego S.C."
Helena Buchacz, Gabriel Grygierczyk
ul. Plebańska 21
43-512 Bestwina

1. Cena oferty:

a. stawka roboczogodziny:
cena bez VAT:  20,00zł
słownie: dwadzieścia złotych 00/100
cena z VAT:  24,40zł
słownie: dwadzieścia cztery złote 40/100

b. stawka motogodziny dla pojazdu o tonażu do 2,5 t:
cena bez VAT:  60,00zł
słownie: sześædziesiąt złotych 00/100
cena z VAT:  73,20zł
słownie: siedemdziesiąt trzy złote 20/100

c. zysk za zakup i dostawę materiałów zakupywanych
   do wykonania zlecenia: 15%

2. ¦rednia cen z pkt 1 a, b:

cena bez VAT:   40,00zł
słownie:   czterdzieści złotych 00/100
cena z VAT:  48,80zł
słownie:  czterdzieści osiem złotych 80/100

Termin wykonania zamówienia : 31.12.2007r