strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 07-06-2017


Przetarg nieograniczony: "Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w Kaniowie -etap III - rejon ul. Łabędziej"

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków na terenie sołectwa Kaniów, która obejmuje:

1) Rejon ulicy £abędziej, długośæ sieci wodociągowej wynosi:

  • Wodociąg rury PE 100 RC SDR17 Fi 110*6,6 mm L = 4035,00 m,
  • Wodociąg rury PE 100SDR17 Fi 90*5,4 mm L = 3,0 m
  •  Wodociąg rury PE 100 SDR17 Fi 63*3,8 mm L = 108,00 m,
  • Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi 40 mm - dwuwarstwowe PE 100 RC SDR 17 L= 956,00 m.

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

45.23.21.50-8
45.10.00.00-8
45.23.21.50-8
45.23.32.00-1

Termin składania ofert:

22-06-2017 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

22-06-2017 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

do dnia 31.10.2017r.

Wadium:

22 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 1.7[MB]
- Załaczniki -   archiwum ZIP - rozmiar 100[kB]
- Dokumentacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 54[MB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 1.3[MB]

Data : 2017-06-22

- Informacja z otwarcia -   dokument PDF - rozmiar 52[kB]

 


Rozstrzygnięcie przetargu


Data: 2017-07-05

- Zawiadomienie o wyborze oferty -   dokument PDF - rozmiar 95[kB]

 

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -   dokument PDF - rozmiar 220[kB]