strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 16-11-2011


Przetarg nieograniczony : "Sporządzenie projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina w sołectwach: Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów"

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Sporządzenie projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw: Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów.

Zamówienie obejmuje:
a) zredagowanie wszystkich ogłoszeń, obwieszczeń, pism, wystąpień o opinie, uzgodnienia i zgody, o których mowa
w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zm.),

b) rozpatrzenie wniosków, o których mowa w art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) sporządzenie projektów zmian planów miejscowych z rozpatrzeniem wniosków,

c) wprowadzenie do projektów planów zmian o których mowa w art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zm.),

d) czynny udział w dyskusji publicznej, o której mowa w art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zm.),

e) wykonanie czynności wskazanych w art. 17 pkt 12 i 13 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zm.),

f) sporządzenie dokumentacji prac planistycznych, o której mowa w § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587),

g) zredagowanie uchwał Rady Gminy Bestwina w sprawie uchwalenia zmiany planów - skala opracowania 1 : 2000 - program EwMapa, tekst (ustalenia planu - format doc i xml),

2. Do projektów planu należy wykonaæ:

a) prognozę oddziaływania na środowisko opracowaną zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dziale IV ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.),
b) prognozę skutków finansowych uchwalenia planu,
c) dokumentację formalno - prawną do przedstawienia Wojewodzie,
d) uchwały do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa ¦ląskiego,
e) bilans powierzchni poszczególnych jednostek strukturalnych przed i po zmianie przeznaczenia oddzielnie dla każdego obszaru zmiany.

3. Przedmiot zmian ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i obszar zgodnie z zakresem przyjętym uchwałami:

a. Uchwałą Nr IX/74/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 22 września 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Bestwina (załącznik nr 8 do SIWZ).
Projekt zmian obejmuje 42 obszary o łącznej powierzchni ok. 40,9 ha.

b. Uchwałą Nr IX/75/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 22 września 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Bestwinka (załącznik nr 9 do SIWZ).
Projekt zmian obejmuje 16 obszarów o łącznej powierzchni ok. 27,4 ha.
 
c. Uchwałą Nr IX/76/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 22 września 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Janowice (załącznik nr 10 do SIWZ).
Projekt zmian obejmuje 25 obszarów o łącznej powierzchni ok. 18,4 ha.

d. Uchwałą Nr IX/77/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 22 września 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Kaniów (załącznik nr 11 do SIWZ).
Projekt zmian obejmuje 38 obszarów o łącznej powierzchni ok. 76,4 ha.

4. Opracowania należy wykonaæ zgodnie z:

a. treścią w/w uchwał Rady Gminy Bestwina,
b. procedurami i problematyką określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zm.),
c. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587).
d. odrębnymi przepisami odnoszącymi się do planowania i zagospodarowania przestrzennego.

5. Projekty zmiany planów wykonaæ w nawiązaniu do obowiązujących planów tj. zachowaæ jednorodnośæ i ciągłośæ w tekście i rysunku planu.

6. Warunki dotyczące dostarczenia dokumentacji:

a) Zamawiającemu należy przekazaæ 5 egz. opracowania w wersji papierowej (tekst i rysunek planu) oraz w wersji elektronicznej: tekst w programie Edytor Aktów Prawnych XML oraz MS Word, rysunek planu skala opracowania 1:2000 w programie EwMapa.
b) Jednostkowe obszary zmian nanieśæ na nowo założoną warstwę Programu EwMapa oraz wpasowaæ w rysunek planów obowiązujących.

7. Każdy etap opracowania będący przedmiotem odbioru powinien zostaæ podpisany przez głównego projektanta i odebrany protokołem zdawczo odbiorczym.

8. Zamawiający poniesie koszty:

- zakupu podkładów mapowych,
- zamieszczania ogłoszeń prasowych,
- opłat pocztowych korespondencji, związanych z przeprowadzeniem procedury sporządzenia przedmiotowych zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

9. Zamawiający nieodpłatnie udostępni lub przekaże wybranemu Wykonawcy, nie później niż do 21 dni od dnia podpisania umowy, wszelkie niezbędne materiały wyjściowe do opracowania przedmiotowych zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

10. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanych usług, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

11. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

71.41.00.00-5 Usługi planowania przestrzennego

Termin składania ofert:

24-11-2011 08:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

24-11-2011 08:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

do dnia 21.05.2013 r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartośæ zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na odstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
6. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
8. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a) Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 380218-2011 z dnia 16.11.2011r.
b) Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c) Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 115[kB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 148[kB]
- Załączniki (1-7)-   archiwum ZIP - rozmiar 66[kB]

- Załącznik nr 8 -   dokument PDF - rozmiar 251[kB]
- Załącznik graficzny do załącznika nr 8 - - rozmiar 6.2[MB]

- Załącznik nr 9 -   dokument PDF - rozmiar 195[kB]
- Załącznik graficzny do załącznika nr 9 - - rozmiar 5.2[kB]

- Załącznik nr 10 -   dokument PDF - rozmiar 230[kB]
- Załącznik graficzny do załącznika nr 10 - - rozmiar 5.6[MB]

- Załącznik nr 11 -   dokument PDF - rozmiar 204[kB]
- Załącznik graficzny do załącznika nr 11 - - rozmiar 5.7[MB]

- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 1.9[MB]

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZ¡CE POSTÊPOWANIA PRZETARGOWEGO
- Odpowiedzi na pytania - 18.11.2011r. -   dokument PDF - rozmiar 32[kB]


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ST.271.9.2011, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Studio Urbiplan Sp. z o. o.
ul. Lindego 5
30- 148 Kraków

- Ogłoszenie o wyniku postępowania -