strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 20-10-2020


Przetarg nieograniczony : „Budowa skateparku i placu zabaw w Kaniowie”

Zamawiający:

Gmina Bestwina 
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa skateparku i placu zabaw w Kaniowie.

2. Zakres prac obejmuje:
a. budowę płyty i urządzeń skateparku,
b. budowę nawierzchni (nawierzchnie bezpieczne, chodniki z kostki brukowej),
c. budowę ogrodzenia,
d. dostawę i montaż małej architektury,
e. dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, 
f. dostawę i montaż urządzeń placu zabaw.

W ramach robót budowlanych uzupełniających przewidziana jest m. in. wymiana odcinka kanalizacji deszczowej, wykonanie dodatkowych trawników oraz inne prace zgodnie z dokumentacją.    

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załącznik nr 11 do SIWZ.

Termin składania ofert:

04-11-2020 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

04-11-2020 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego

Termin realizacji:

do dnia 30.06.2021 r.

Wadium:

13 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


Załączniki


Dokumentacja techniczna


Data: 04-11-2020


Informacja z otwarcia ofert


Rozstrzygnięcie przetargu


Zawiadomienie o wyborze oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia