strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 01-08-2007


Przetarg nieograniczony : "Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do szkół w Czechowicach-Dziedzicach i Bielsku-Białej"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:
Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Bestwina do szkół w Czechowicach-Dziedzicach i Bielsku-Białej. Trasa przejazdu:
a. miejsca zbiórek dzieci (przystanek Bielsko-Biała "Sosna" oraz Bestwina, Bestwinka i Kaniów,
b. Szkoła Specjalna przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach,
c. Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Brodzieńskiego w Bielsku-Białej.

Dowóz do szkół (ok. godz. 700 - 800)  oraz odbiór (ok. godz. 1400 - 1500) odbywaæ się będą zgodnie z poszczególnymi rozkładami zajęæ, a godz. doprecyzowane zostaną w umowie podpisanej z Wykonawcą.  
Zamawiający zapewnia opiekę nad dzieæmi w czasie ich dowozu oraz przywozu ze szkoły.

Miejsce wykonywania usług: Gmina Bestwina, sołectwa Kaniów, Bestwinka, Bestwina, Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice,  powiat bielski, województwo śląskie.

Wspólny słownik zamówień (CPV): CPV: 60.11.50.00-7, 60.11.34.00-7

Termin składania ofert:

01-08-2007 09:00

Miejsce składania ofert:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

01-08-2007 09:15

Miejsce otwarcia:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

Do 30.06.2009 r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Szacunkowa wartośæ zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Kryteria oceny:
Cena - 100%

O udzielenie zamówienia mogą staraæ się wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- Specyfikacja -   dokument DOC - rozmiar 88[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 19 [kB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego -   dokument PDF - rozmiar 336[kB]

lub

Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku.   
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7.
Kontakt (032) 215 77 07,  fax. (032) 215 77 12 - Ewa Mazur


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. Nr 164 poz. 1163 z 2006 roku ze zm.) - przetarg nieograniczony - ZP341/18/07, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Usługi Transportowe Mechanika i Elektromechanika 

"TK TRANS" Krzysztof Tworek

ul. Włókiennicza 4

43-500 Czechowice-Dziedzice

 

Cena oferty:         

bez VAT:     1,50 zł / za 1 km trasy przewozu

słownie:        jeden złoty 50/100

 

z VAT:          1,61 zł / za 1 km trasy przewozu

słownie:         jeden złoty 50/100

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta odpowiada wszystkim kryteriom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adresy Wykonawców

 

Cena oferty brutto

 

Uzyskana ilośæ punktów

 

 

1.

Usługi Transportowe Mechanika i Elektromechanika "TK TRANS" Krzysztof Tworek

ul. Włókiennicza 4

43-500 Czechowice-Dziedzice

 

 

1,61 zł / za 1 km trasy przewozu

 

 

100

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego dokument PDF - rozmiar 86[kB]