strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 01-12-2009


Przetarg nieograniczony : Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Janowickiej w Bestwinie

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej - ciągi główne, w rejonie ulicy Krakowskiej i ul. Janowickiej w Bestwinie, o łącznej długości  2 067,50 mb.

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:     45.23.13.00 - 8.

3. Zakres zamówienia opisano w sposób szczegółowy w Specyfikacji Technicznej , Dokumentacji Projektowej i Przedmiarach Robót stanowiących integralną częśæ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

4. Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw :sołectwo Bestwina, gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie

Termin składania ofert:

22-12-2009 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

22-12-2009 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

Do 31.10.2010 r.

Wadium:

9 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

 

Szacunkowa wartośæ zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
Kryteria oceny:
Cena - 100%

 

O udzielenie zamówienia mogą staraæ się wykonawcy, którzy:
a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - dwa zadania związane z wykonywaniem rurociągów podziemnych z rur PE o długości 1500 m, każde,

c. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:
- Wykonawca musi dysponowaæ osobą posiadającą uprawnienia budowlane o specjalności uprawniającej do kierowania przedmiotowym zakresem robót należącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
- Wykonawca musi dysponowaæ sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. koparko-ładowarką - 2 szt, mini koparką - 2 szt, zgrzewarką elektrooporową - 1 szt, maszyną do przewiertów poziomych, samochodem ciężarowym - 1 szt,

d. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Spełnienie warunku :
- posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 400 000,00 zł.

e. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Spełnienie warunku: nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy  Prawo zamówień publicznych. 
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wysokości  450,00 zł.
Opłatę można wnieśæ w kasie urzędu p. nr 15 lub na konto BS Czechowice-Dziedzice Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010.    
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 171[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 42[kB]
- Rysunki -   archiwum ZIP - rozmiar 154[MB]
- Kosztorys ofertowy ul. Janowicka -   dokument PDF - rozmiar 1.6[MB]
- Kosztorys ofertowy ul. Krakowska -   dokument PDF - rozmiar 1.7[MB]
- Specyfikacja techniczna -   dokument PDF - rozmiar 18.4[MB]
- Projekt techniczny -   dokument PDF - rozmiar 24.7[MB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 579[kB]

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZ¡CE POSTÊPOWANIA PRZETARGOWEGO

- Odpowiedzi na pytania - 04.12.2009r. -   dokument PDF - rozmiar 50[kB]
- Odpowiedzi na pytania - 10.12.2009r. -   dokument PDF - rozmiar 51[kB]


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zm.)  - przetarg nieograniczony -  ZP341/14/09,  Zamawiający wybrał następującą ofertę:

 

Przedsiębiorstwo Komunalne "KOMBEST"  Sp. z o. o.
       ul. Plebańska 12, 43-512 Bestwina

 

- Ogłoszenie o wyniku postępowania -   PDF - rozmiar 812[kB]