strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 17-08-2021


Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy na zadanie pn: „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bestwince oraz 8 stołówek szkolnych na terenie gminy Bestwina”

Zamawiający:

Gmina Bestwina 
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina 

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów żywnościowych dla potrzeb żywienia dzieci. Produkty żywnościowe należy dostarczać w zależności od potrzeb do Kuchni gminnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, 43-512 Bestwinka, ul. Dworkowa 3.

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

główny  15000000-8
15851000-8 Produkty mączne

Termin składania ofert:

25-08-2021 09:00

Miejsce składania ofert:

---

Termin otwarcia:

25-08-2021 10:00

Miejsce otwarcia:

---

Termin realizacji:

od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 roku

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Identyfikator postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

c3945320-6541-4685-a94b-119a91ed549d


Ogłoszenie o zamówieniu


Rozstrzygnięcie przetargu


Ogłoszenie o wyniku postępowania