strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 30-12-2004


Przetarg nieograniczony: Aktualizacja mapy zasadniczej do celów projektowych.

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1.         Przedmiotem zamówienia jest:

 

Wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej do celów projektowych. Aktualizacja wykorzystana zostanie do projektu kanalizacji sanitarnej w gminie Bestwina (sołectwo Bestwina i Bestwinka).

 

2.          Opis przedmiotu zamówienia:

 

a.          na załącznikach nr 7 oraz 8 do specyfikacji (mapy w skali 1:10000) przedstawiony jest obszar Gminy Bestwina, dla którego opracowany zostanie projekt kanalizacji (tzw. Etap I i Etap II ),

b.         aktualizacja nie będzie dotyczyæ całego zaznaczonego obszaru (zał. nr 7 i zał. nr 8), ale jedynie terenu ściśle związanego z projektowanym przebiegiem kolektorów oraz przyłączy do budynków. Wstępny zakres zamówienia to iloczyn długości kolektorów głównych (~ 26 km) przez pas terenu szerokości 60 m, co daje ~ 155 ha . Po uwzględnieniu kolektorów bocznych (~20%) oraz współczynnika błędu ~20% daje to około 223 ha.

c.          dokładny obszar oraz zakres aktualizacji przekazany zostanie przez firmę projektową wyłonioną w drodze przetargu (planowany termin podpisania umowy na wykonanie projektu kanalizacji - styczeń 2005r.),

d.         wymagania odnośnie aktualizacji:

- skala 1:500,

- zgodnośæ z przepisami, oraz wymogami Zespołu Uzgodnień Branżowych ZUD w Bielsku - Białej,

e.          treśæ mapy do celów projektowych powinna byæ zgodna z § 6 rozporządzenia z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych (Dz. U. z dnia 13 marca 1995), ponadto powinna zawieraæ:

- rzędne lokalizacji szamb oraz wylotu ścieków z budynku,

- rzędne terenu a także uszczegółowionych rzędnych w punktach charakterystycznych (np. rowy, cieki. przepusty),

f.           ilośæ: 4 egzemplarze zaktualizowanych map zasadniczych z klauzulą Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej,

g.         efekt końcowy opracowania - mapa cyfrowa w skali 1:500.

 

3.        Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

 

CZÊ¦Æ A - teren wg. załącznika nr 7 (sołectwo Bestwinka)

CZÊ¦Æ B - teren wg. załącznika nr 8 (sołectwo Bestwina)

Termin składania ofert:

30-12-2004 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

30-12-2004 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

31 marca 2005r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Dopuszczono składanie ofert częściowych.
Kryteria oceny:

Cena - 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 - Dominik Puda


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177)  - przetarg nieograniczony - ZP340/35/04, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych
GEOKART £OMżYÑSKI s.c.
M. Brzostowski, J. Nowacki
18 - 400 £omża
Al. Legionów 7 C

Cena oferty:  

CZÊ¦Æ A:

bez VAT: 198,00 zł / 1ha
słownie:  sto dziewięædziesiąt osiem złotych i 00/100
z VAT:  241,56 zł / 1ha
słownie:  dwieście czterdzieści jeden złotych i 56/100

CZÊ¦Æ B:

bez VAT: 198,00 zł / 1ha
łownie:  sto dziewięædziesiąt osiem złotych i 00/100
z VAT:  241,56 zł / 1ha
słownie:  dwieście czterdzieści jeden złotych i 56/100

Termin realizacji zamówienia: 31 marca 2005