strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 27-07-2006


Przetarg nieograniczony : Remont ulicy Sarnia w sołectwie Kaniów - gmina Bestwina

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Sarnia w sołectwie Kaniów, gmina Bestwina

CPV: 45.23.32.20-7

Zakres prac:

a. profilowanie i zagęszczanie podłoża,
b. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
c. skropienie podbudowy  emulsją asfaltową
d. wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o gr.6cm
e. wykonanie mijanek
f. uzupełnienie poboczy
g. wykonanie operatu  geodezyjnego powykonawczego

Szczegółowy zakres robót  zawiera przedmiar i  STWiOR

Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw :

sołectwo Kaniów, gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie

 

Termin składania ofert:

27-07-2006 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

27-07-2006 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

2006-09-15

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:

Cena - 100%

O udzielenie zamówienia mogą staraæ się wykonawcy, którzy: 
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Ewa Mazur

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 Specyfikacja - rozmiar pliku 108[kB]


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) - przetarg nieograniczony ZP 341/22/2006 , Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"REZBUD"
Eugeniusz Rezik
ul. Janowicka 75
43 - 512 Janowice

Cena oferty:

cena bez VAT : 49 940,28 zł
słownie : cztery dziewięæ dziewięæ cztery zero i 28/100

z VAT : 60 927,14 zł
słownie : sześæ zero dziewięæ dwa siedem i 14/100

Termin wykonania zamówienia : 15.09.2006r
Gwarancja : 36 miesięcy