strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 04-07-2011


Przetarg nieograniczony : "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013"

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013. Przewóz będzie odbywał się w dni nauki szkolnej. Wykonawca musi zapewniæ przewóz dzieci niepełnosprawnych pojazdami przystosowanymi do przewozu w/w osób. Ponadto pojazd musi byæ przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.  Trasa przejazdu:

a. Miejsca zbiórek dzieci (przystanek Bielsko-Biała " Sosna" oraz Bestwina, Bestwinka, Kaniów) 
b. Szkoła Specjalna przy ul. Legionów 59 w Czechowicach - Dziedzicach,
c. Gimnazjum  nr 13 z oddziałami integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Bielsku - Białej  przy ul. Bratków 6,
d. Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem umysłowym w Pszczynie przy ul. Antesa 1
e. Przedszkole z oddziałami integracyjnymi Kaniów, ul. Bat. Chłopskich 15a

2. Dowóz do szkół (ok. godz. 700-800) oraz odbiór (ok. godz. 1400-1500) odbywaæ się będą zgodnie z poszczególnymi rozkładami zajęæ dzieci. Szczegółowy harmonogram przewozu dzieci ustalany będzie każdorazowo z Gminnym Zespołem Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie.
Zamawiający zapewnia opiekę nad dzieæmi w czasie ich dowozu oraz przywozu ze szkoły.
Zamawiający wyklucza zlecenie przez Przewoźnika wykonywania niniejszej usługi podwykonawcom.

3. Miejsce wykonywania usług: Kaniów, Bestwinka, Bestwina, Janowice, Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice, Pszczyna, powiat pszczyński, powiat bielski, województwo śląskie.

4. Wspólny słownik zamówień (CPV): CPV: 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8

Termin składania ofert:

12-07-2011 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

12-07-2011 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

Do 30.06.2013 r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Szacunkowa wartośæ zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.
Lub

Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku.   
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7.

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 114[kB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 144[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 50[kB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 1.7[MB]


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.)  -  przetarg nieograniczony - ST.271.6.2011, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

US£UGI TRANSPORTOWE
Mechanika i Elektromechanika
"TK TRANS" Krzysztof Tworek
43-500 Czechowice -Dziedzice
ul. Włókiennicza 4 

- Ogłoszenie o wyniku postępowania -