strona główna
 • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 18-02-2020


Przetarg nieograniczony : „Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Bestwina”

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1.    Przedmiotem zamówienia jest:
wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych mieszankami mineralno - asfaltowymi na gorąco, wytwarzanymi w wytwórniach. Mieszanki należy stosować jak dla ruchu KR1 - KR3. Nie dopuszcza się zabudowy mieszanek wykonanych w recylkerach.

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ.
3.    Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
- CPV główny:    45.23.31.42-6 - roboty w zakresie naprawy       dróg
- CPV dodatkowy:    45.23.32.20-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg

 

Termin składania ofert:

04-03-2020 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

04-03-2020 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego – sala posiedzeń

Termin realizacji:

do dnia 11.12.2020 r.

Wadium:

Nie dotyczy zł

Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

 1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
 2. Szacunkowa wartość zamówienianie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na odstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
 4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
 5. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
 6. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom części zamówienia.
 7. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
  • a) Biuletyn Zamówień Publicznych
  • b) Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:

 • cena ofertowa –60 pkt
 • czas reakcji–40 pkt

 

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina – www.bestwina.pl.


Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


Załączniki


Data: 27-02-2020


Odpowiedzi na pytania


Załącznik nr 6 wzór umowy - po modyfikacji


Data: 04-03-2020


Informacja z otwarcia ofert


Rozstrzygnięcie przetargu


Zawiadomienie o wyborze oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia