strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 10-09-2004


Przetarg nieograniczony: Modernizacja - przebudowa drogi transportu rolnego w sołectwie Bestwinka, ul. Starowiejska.

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1.           Przedmiotem zamówienia jest m odernizacja - przebudowa drogi transportu rolnego w sołectwie Bestwinka - ul. Starowiejska (nawierzchnia tłuczniowa)

a.          długośæ odcinka - 998,0 mb - początek od ul. Józefa Magi,

b.         szerokośæ nawierzchni 3,10 m ,

c.           dojazdy do pól o nawierzchni tłuczniowej - 8 sztuk.

 

 

2.         Zakres prac:

 

  • oczyszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej,
  • wyprofilowanie podłoża celem likwidacji istniejących zagłębień i nierówności,
  • wykonanie górnej warstwy nawierzchni z tłucznia o granulacji 0 - 31,5 mm i grubości średniej 10 cm ,
  • odtworzenie rowów przydrożnych oraz oczyszczenie przepustu z namułu,
  • wyprofilowanie tłuczniem istniejących poboczy średniej szerokości około 15 cm ,
  • utwardzenie tłuczniem 8- miu wjazdów do pól,
  • docięcie krawędzi nawierzchni asfaltobetonowej oraz usunięcie nadmiaru asfaltobetonu celem zlikwidowania uskoku przy włączeniu nawierzchni tłuczniowej w asfaltobetonową.

 

3.           Zamówienie należy wykonaæ według:

  • przedmiaru robót,
  • projektu technicznego,

Termin składania ofert:

10-09-2004 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

10-09-2004 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

2 miesi±ce od dnia podpisania umowy

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

Kryteria oceny - cena 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 15 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 - Dominik Puda


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z 2004 roku)  - przetarg nieograniczony, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

 

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe

Adam Roj

ul. Sportowa 33

43 - 512 Bestwinka

 

Cena oferty:          

 

bez   VAT:                67  899,90 zł

słownie:                   sześædziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięædziesiąt dziewięæ złotych i 90/100

 

z VAT:                      82 837,90zł

słownie:                   osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem złotych i 90/100