strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 06-03-2007


Przetarg nieograniczony - "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych na terenie Gminy Bestwina"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina
woj. śląskie

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych oraz technologią powierzchniowego utrwalania na terenie Gminy Bestwina w zależności od potrzeb i zlecenia Zamawiającego.

a) Prace remontu cząstkowego polegaæ będą na :
 - obcięciu istniejącego asfaltu, rozbiórce istniejącej nawierzchni wraz z usunięciem destruktu,
 - oczyszczeniu i skropieniu emulsją dna nawierzchni,
 - ułożenie nawierzchni asfaltowo-betonowej 0/16 mm, grubośæ po zagęszczeniu 3 cm, 4 cm
    lub 5 cm,
 - oblaniu krawędzi emulsją asfaltową i obsypaniu grysem.

b) Prace remontu cząstkowego emulsją asfaltową polegaæ będą na:
 - oczyszczeniu w miejscu planowanego remontu,
 - skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową, zasypaniu grysem.

2. W zależności od stopnia uszkodzenia poszczególnych części nawierzchni stosowaæ należy następujące grubości masy bitumicznej: 3cm, 4cm, 5cm. Grubośæ masy każdorazowo uzgadniana będzie z Inspektorem nadzoru.

Termin składania ofert:

06-03-2007 09:00

Miejsce składania ofert:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

06-03-2007 09:15

Miejsce otwarcia:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

31.12.2007r

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Kryteria oceny:
Cena - 90%
Gwarancja - 10%


Zgodnie z art.42 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina www.bestwina.pl  lub zgodnie z art. 42.ust. 2 wyżej wymienionej ustawy Zamawiający przekazuje SIWZ na wniosek Wykonawcy w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wysokości 7 zł.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- Specyfikacja -   dokument PDF - rozmiar 223[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 56[kB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 140[kB]

 


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz.U. z 2006 Nr 164 poz. 1163 ze zm.) - przetarg nieograniczony ZP 341/06/07, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"REZBUD" P.U.H.
Eugeniusz Rezik
Ul. Janowicka 75
43-512 Janowice

Cena oferty:

1. Remont cząstkowy dróg gminnych:

a) Obcięcie istniejącego asfaltu, rozbiórka istniejącej nawierzchni wraz z usunięciem
destruktu (1 m2):

bez VAT: 5,00 zł
słownie:  pięæ złotych 00/100

z VAT: 6,10 zł
słownie:  sześæ złotych 10/100

b) Oczyszczenie i skropienie emulsją dna nawierzchni
(1 m2):

bez VAT: 2,50 zł
słownie:  dwa złote 50/100

z VAT: 3,05 zł
słownie:  trzy złote 05/100

c) Ułożenie nawierzchni asfaltowo-betonowej
0/16 mm, grubośæ po zagęszczeniu 3 cm (1 m2):

bez VAT: 29,00 zł
słownie:  dwadzieścia dziewięæ złotych 00/100

z VAT: 35,38 zł
słownie:  trzydzieści pięæ złotych 38/100

d) Ułożenie nawierzchni asfaltowo-betonowej
0/16 mm, grubośæ po zagęszczeniu 4 cm (1 m2):

bez VAT: 40,00 zł
słownie:  czterdzieści złotych 00/100

z VAT: 48,80 zł
słownie:  czterdzieści osiem złotych 80/100

e) Ułożenie nawierzchni asfaltowo-betonowej
0/16 mm, grubośæ po zagęszczeniu 5 cm (1 m2):

bez VAT: 48,00 zł
słownie:  czterdzieści osiem złotych 00/100

z VAT: 58,56 zł
słownie:  pięædziesiat osiem złotych 56/100

f) Oblanie krawędzi emulsją asfaltową i obsypanie grysem 0-4 mm (1 m2):

bez VAT: 4,00 zł
słownie:  cztery złote 00/100

z VAT: 4,88 zł
słownie:  cztery złote 88/100

 

2. Remont cząstkowy emulsją asfaltową:

a)  Oczyszczenie w miejscu planowanego remontu
(1 m2):

bez VAT: 1,50 zł
słownie:  jedenzłoty 50/100

z VAT: 1,83 zł
słownie:  jedenzłoty 83/100

b) Jednokrotne skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, zasypanie grysem (1 m2):

bez VAT: 11,00 zł
słownie:  jedenaściezłotych 00/100

z VAT: 13,42 zł
słownie:  trzynaściezłotych 42/100.

 

Okres gwarancji: 18 miesięcy