strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 20-02-2014


Przetarg nieograniczony : „Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Bestwina”

Zamawiający:

Gmina Bestwina ul. Krakowska 111 43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
naprawa uszkodzeń i ubytków w nawierzchniach dróg gminnych na terenie gminy Bestwina, w sołectwach: Kaniów, Bestwina, Bestwinka, Janowice.

2. Remont dróg gminnych asfaltowych polegaæ będzie na remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki  mineralno - asfaltowej ( jak dla ruchu KR2 - KR3) na gorąco, wytwarzanymi  w wytwórniach oraz mieszanką mineralno - asfaltową wytworzoną w recyklerze.

3. Zakres robót obejmuje:

a) wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
b) oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem i odwozem ewentualnego gruzu lub destruktu,
c) ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca lub zastosowanie emulsji na zimno, szczególnie na krawędziach,
d) rozścielenie mieszanki mineralno - asfaltowej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia,
e) zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki,
f) posmarowanie bitumem powierzchni górnej warstwy na złączach ze starą nawierzchnią,
g) transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania lub wytworzenie mieszanki w recyklerze (dla zakresu remontu mieszanką z recyklera),
h) jeśli ubytek w nawierzchni jest grubszy od warstw bitumicznych wypełnienie go kruszywem łamanym /klińcem/ wraz z odpowiednim zagęszczeniem,
i) odwóz gruzu asfaltowego wraz z jego utylizacją.

Remont nawierzchni drogowej powierzchniowo m.in.:

a) usuwanie powierzchniowych ubytków ziaren i lepiszcza typu rakowin i małych  ubytków do 1,0 cm,
b) oczyszczenie naprawionego miejsca sprężonym powietrzem,
c) natryskiwanie pod ciśnieniem lepiszcza,
d) zasypanie pod ciśnieniem suchego grysu w zależności od głębokości makowiny,
e) usuwanie ubytków bitumicznej warstwy ścieralnej o głębokości do 2 cm:
f) oczyszczenie naprawionego miejsca sprężonym powietrzem,
g) natryskiwanie lepiszcza na dno i krawędzie oczyszczonego miejsca jako skropienie podłoża
h) natrysk pod ciśnieniem wymieszanego w dyszy grysu z lepiszczem w naprawione miejsce.
i) uziarnienie mieszanki grysów 4/8mm  lub  4/10mm
j) natrysk pod ciśnieniem suchego grysu jako zamknięcie.

Zamówienie obejmuje roboty polegające na likwidacji wybojów, ubytków, deformacji i innych uszkodzeń pozimowych wynikłych z bieżącej eksploatacji w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych.

4. Zamówienie należy wykonaæ w oparciu o Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczącą robót drogowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Bestwina, stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ.
5. W załączniku nr 1a - formularz cenowy został wskazany zakres minimalny zamówienia, który zamawiający na pewno zamówi oraz zakres maksymalny zamówienia, do którego będzie mógł byæ powiększony do realnych potrzeb Zamawiającego.
6. Zakres robót do wykonania, zlecany będzie sukcesywnie na podstawie pisemnych poleceń Zamawiającego.
7. Podstawą rozliczenia poszczególnych części robót będzie każdorazowo: protokół odbioru robót, zestawienie wykonanych remontów na terenie Gminy Bestwina, atesty na wykorzystane materiały.
8. Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 8 do SIWZ), lecz muszą spełniaæ wszystkie normy oraz byæ o parametrach nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego.
9. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
- CPV główny: 45.23.31.42-6 - roboty w zakresie naprawy     dróg
- CPV dodatkowy: 45.23.32.20-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg

Termin składania ofert:

07-03-2014 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

07-03-2014 09:30

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11

Termin realizacji:

do dnia 31.12.2014 r.

Wadium:

Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartośæ zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na odstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom części zamówienia.
7. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a) Biuletyn Zamówień Publicznych
b) Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c) Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
 

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 551[kB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 167[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 103[kB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 2.1[MB]


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) - przetarg nieograniczony - ST.271.001.2014, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

PPHU "ASFALTOR" S.C.
T. Paździora & P. Paździora
ul. Kaniowska 23
43-502 Czechowice-Dziedzice

- Zawiadomienie o wyborze oferty -