strona główna
 • bip

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa Janowice - etap 2

KROK I - Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

!!! TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYNĄŁ 31 LIPCA 2017 R. !!!

KROK II - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projekt zaopiniowany i uzgodniony pozytywnie

KROK III - Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu

Bestwina, 26.04.2021r.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa Janowice – etap 2 wyłożonego do publicznego wglądu

Zaproszenie na dyskusję publiczną online – projekt MPZP Janowice etap 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestwina, 9.04.2021 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Bestwina

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina:

dla sołectwa Janowice – etap 2 oraz dla sołectwa Bestwina – etap 3

oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektów

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina:

dla sołectwa Janowice – etap 2 w dniach od 19 kwietnia 2021 r. do 12 maja 2021r.

dla sołectwa Bestwina – etap 3 w dniach od 4 maja 2021 r. do 26 maja 2021r.

Projekty wyżej wymienionych planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dostępne będą do wglądu w siedzibie Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina oraz na stronie internetowej w zakładkach:

https://bip.bestwina.pl/gospodarka/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-bestwina-dla-solectwa-janowice---etap-2

https://bip.bestwina.pl/gospodarka/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-bestwina-dla-solectwa-bestwina---etap-3

Ze względu na trwający stan epidemii, chęć wglądu do wyłożonych materiałów należy zgłosić telefonicznie pod nr 032 215 77 27 lub mailowo na adres: planowanie.przestrzenne@bestwina.pl, w celu uzgodnienia terminu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi:

 • w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa Janowice – etap 2 odbędzie się w dniu 10 maja w godzinach od 14.00 do 15.00.
 • w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa Bestwina – etap 3 odbędzie się w dniu 17 maja w godzinach od 14.00 do 15.00.

W związku z trwającą epidemią (stan zagrożenia epidemiologicznego i związane z nim ograniczenia w przemieszczaniu się i gromadzeniu) dyskusje publiczne, zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) będą miały charakter zdalny i odbędą się za pośrednictwem platformy ZOOM, która umożliwi zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag wszystkim zainteresowanym.

Dane i informacje niezbędne do uczestniczenia w przedmiotowej dyskusji publicznej będą zamieszczone na stronie internetowej w zakładkach:

https://bip.bestwina.pl/gospodarka/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-bestwina-dla-solectwa-janowice---etap-2

https://bip.bestwina.pl/gospodarka/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-bestwina-dla-solectwa-bestwina---etap-3

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach miejscowych planów może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie papierowej do Wójta Gminy Bestwina lub elektronicznej w szczególności za pośrednictwem platform ePUAP oraz poczty elektronicznej na adres: info@bestwina.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie dla sołectwa Janowice – etap 2 do 27 maja 2021 r., dla sołectwa Bestwina – etap 3 do 10 czerwca 2021 r. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone są informacje o dokumentach:

 • o projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina: dla sołectwa Janowice – etap 2 oraz dla sołectwa Bestwina – etap 3
 • o prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych do w/w projektów.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymienione projekty planów miejscowych podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  –  stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (…), należy składać do Wójta Gminy Bestwina na zasadach i w terminie określonym powyżej dla projektów planów.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Bestwina.

Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bestwina, reprezentowana przez Wójta Gminy Bestwina z siedzibą przy ul. Krakowskiej 111, 43-512 Bestwina, e-mail: info@bestwina.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej iod@bestwina.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, nazwy, adresu przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pani/Pana dane osobowe w postaci adresu e-mail oraz numeru telefonu przetwarzane będą w celu usprawnienia kontaktu organu rozpatrującego uwagi ze składającym uwagi na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana poprzez dobrowolne podanie ww. danych osobowych. 
  Następnie Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.
 4. Pani/Pana dane będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie, w szczególności wykonawcom projektów dokumentów planistycznych realizujących zadania publiczne na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej, operatorom pocztowym, osobom upoważnionym do odbioru dokumentów.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, a po jego osiągnięciu przez okres zgodny z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów.
 6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych (w sytuacji gdy dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, prawo do informacji o źródle danych przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano), ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania (przy czym wystąpienie z takim żądaniem nie wpływa na przebieg i wynik postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych). W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody posiada Pani/Pan również prawo do usunięcia danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, nazwy, adresu jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych spowoduje niemożność rozpatrzenia wniesionych przez Panią/Pana uwag. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie adresu e-mail oraz numeru telefonu jest dobrowolne.
 9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Wójta Gminy Bestwina o rozpatrzeniu uwag złożonych do projektu planu

KROK IV - Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR XXXIII/245/2021
RADY GMINY BESTWINA
z dnia 5 lipca 2021 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa Janowice – etap 2

mpzp_Janowice_etap_2_legenda

mpzp_Janowice_etap_2_rysunek

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 9.07.2021r. poz. 4879