strona główna
 • bip

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa Bestwinka - etap 2

KROK I - Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

!!! TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYNĄŁ 31 LIPCA 2017 R. !!!

KROK II - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projekt zaopiniowany i uzgodniony pozytywnie

KROK III - Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa Bestwinka – etap 2 wyłożonego do publicznego wglądu

CZYTAJ WIĘCEJ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestwina, 22.01.2021 r.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Bestwina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa Bestwinka – etap 2 oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa Bestwinka – etap 2

w dniach od 1 lutego 2021 r. do 22 lutego 2021 r.

Projekt wyżej wymienionego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie do wglądu w siedzibie Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina oraz na stronie internetowej https://bip.bestwina.pl/gospodarka/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-bestwina-dla-solectwa-bestwinka---etap-2.

Ze względu na trwający stan epidemii, chęć wglądu do wyłożonych materiałów należy zgłosić telefonicznie pod nr 032 215 77 27 lub mailowo na adres: planowanie.przestrzenne@bestwina.pl, w celu uzgodnienia terminu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu odbędzie się w dniach 8 lutego i 15 lutego 2021 r. w godzinach od 15.00 do 16.00. W związku z trwającą epidemią (stan zagrożenia epidemiologicznego i związane z nim ograniczenia w przemieszczaniu się i gromadzeniu) dyskusja publiczna, zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) będzie miała charakter zdalny i odbędzie się za pośrednictwem platformy ZOOM, która umożliwi zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag wszystkim zainteresowanym.

Dane i  informacje  niezbędne  do  uczestniczenia  w  przedmiotowej  dyskusji  publicznej  będą  zamieszczone na stronie internetowej https://bip.bestwina.pl/gospodarka/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-bestwina-dla-solectwa-bestwinka---etap-2

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie papierowej do Wójta Gminy Bestwina lub elektronicznej w szczególności za pośrednictwem platformy ePUAP oraz poczty elektronicznej na adres: info@bestwina.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 9 marca 2021 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone są informacje o dokumentach:

 • o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • o prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w projektu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  –  stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ww ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (…), należy składać do Wójta Gminy Bestwina na zasadach i w terminie określonym powyżej dla projektu planu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Bestwina.

                                                                                                                Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bestwina, reprezentowana przez Wójta Gminy Bestwina z siedzibą przy ul. Krakowskiej 111, 43-512 Bestwina, e-mail: info@bestwina.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej iod@bestwina.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, nazwy, adresu przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pani/Pana dane osobowe w postaci adresu e-mail oraz numeru telefonu przetwarzane będą w celu usprawnienia kontaktu organu rozpatrującego uwagi ze składającym uwagi na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana poprzez dobrowolne podanie ww. danych osobowych. 
  Następnie Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.
 4. Pani/Pana dane będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie, w szczególności wykonawcom projektów dokumentów planistycznych realizujących zadania publiczne na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej, operatorom pocztowym, osobom upoważnionym do odbioru dokumentów.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, a po jego osiągnięciu przez okres zgodny z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów.
 6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych (w sytuacji gdy dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, prawo do informacji o źródle danych przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano), ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania (przy czym wystąpienie z takim żądaniem nie wpływa na przebieg i wynik postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych). W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody posiada Pani/Pan również prawo do usunięcia danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, nazwy, adresu jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych spowoduje niemożność rozpatrzenia wniesionych przez Panią/Pana uwag. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie adresu e-mail oraz numeru telefonu jest dobrowolne.
 9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Wójta Gminy Bestwina o rozpatrzeniu uwag złożonych do projektu planu

KROK IV - Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR XXX/216/2021 RADY GMINY BESTWINA
z dnia 29 marca 2021 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa Bestwinka – Etap 2

mpzp_etap_2_rysunek

mpzp_etap_2_legenda

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 1.04.2021r. poz. 2292