strona główna
  • bip

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaniowie

2022-02-23

W Ó J T   G M I N Y  B E S T W I N A

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) oraz w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Bestwina Nr XXXIII/250/2021 z dnia 5 lipca 2021r. podaje się do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bestwina ul. Krakowska 111 oraz  na stronach internetowych www.bestwina.pl i www.bip.bestwina.pl na okres:

od 25 lutego 2022r.  do 4 kwietnia 2022r.

ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż następującej nieruchomości oznaczonej jako działka nr  306/7 o pow. 0,2700 ha obręb Kaniów, zapisaną w księdze wieczystej nr KA1P/00055622/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie.