WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 7 CZERWCA 2009r.

PROTOKOŁY GŁOSOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH OBWODACH

- Obwód głosowania Nr 1 - Dom Strażaka w Bestwinie ul. Kościelna 41
- Obwód głosowania Nr 2 - Szkoła Podstawowa w Bestwinie, ul. Szkolna 11
- Obwód głosowania Nr 3 - Szkoła Podstawowa w Bestwince, ul. Dworkowa 3
- Obwód głosowania Nr 4 - Szkoła Podstawowa w Janowicach, ul. Korczaka 2
- Obwód głosowania Nr 5 - Szkoła Podstawowa w Kaniowie, ul. Batalionów Chłopskich 15
- Obwód głosowania Nr 6 - Szkoła Podstawowa w Kaniowie, ul. Batalionów Chłopskich 15

 

 

 

 

 

INFORMACJA

       Wyborcy  niepełnosprawni z  terenu Gminy Bestwina składają wnioski w Urzędzie Gminy Bestwina  /pok.18/  o dopisaniu ich do spisu wyborców w obwodzie głosowania nr 2 Szkoła Podstawowa w Bestwnie w terminie do dnia 28 maja 2009 roku.

       Jednocześnie wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy lub wyborcy nigdzie niezamieszkali składają wnioski o dopisanie do spisu wyborców też w terminie do dnia 28 maja 2009 roku. 

 

Wójt Gminy Bestwina   
mgr inż.Stefan Wodniak

* * * * *


 

INFORMACJA

    WÓJTA   GMINY   BESTWINA
z  dnia 22 maja 2009 r.

o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu, czasie i formie jego 
udostępniania w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego 
zarządzonymi na dzień 7 czerwca 2009 r.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.)

Wójt  Gminy  Bestwina

powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu, czasie i formie jego udostępniania w związku z wyborami posłów do Parlamentu 
Europejskiego zarządzonymi na dzień 7 czerwca 2009 r.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy w Bestwinie w terminie od 26 maja 2009 do 3 czerwca 2009r. w godz. od 8.00 do 15.00 na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 62, poz. 583 z późn. zm.). 

Udostępnianie do wglądu spisu polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

 

Wójt Gminy Bestwina   
mgr inż.Stefan Wodniak

* * * * *