Uchwała Nr XXIX/217/2005 - w sprawie: wysokości opłaty administracyjnej...

Uchwała Nr XXIX / 217 / 2005
Rady Gminy Bestwina

z dnia  24 listopada 2005 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej na rok 2006.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) art. 18 i 19 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r Dz.U. Nr  9  poz. 84 z późniejszymi zmianami) art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.   Nr 64 poz. 592), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr  190 poz. 1606)

Rada Gminy Bestwina
uchwala:

§ 1

Wprowadzić opłatę administracyjną za następujące czynności urzędowe wykonywane przez organy Gminy, które nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej:

1. za sporządzenie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego gminy             26,00 zł.
2. za sporządzenie wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego gminy             62,00 zł              
3. za poświadczenie przez Wójta Gminy oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego              20,00 zł

            
§ 2

Opłata administracyjna określona w § 1 jest płatna: gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym Czechowice- Dziedzice / Bestwina 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010  przed dokonaniem czynności urzędowej od której pobierana jest opłata.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XX / 151 / 2004 Rady Gminy Bestwina z dnia 02 grudnia 2004 roku w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej na 2005 rok. 

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.