Uchwała Nr XXIX/214/2005 - w sprawie: stawek opłaty skarbowej...

Uchwała Nr XXIX / 214 / 2005
Rady Gminy Bestwina

z dnia 24 listopada 2005 roku

w sprawie określenia na rok 2006 dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso obowiązujących w gminie Bestwina.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 15 i art.19 pkt. 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r  Dz.U. Nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami) art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z  2005 r. Nr 190 poz. 1606)

Rada Gminy Bestwina
uchwala:

§ 1

Dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości   12,00 zł
-  przy sprzedaży wszelkiego rodzaju produktów z ręki, kosza, stoisk, wozów konnych, przyczep, samochodów   

§ 2

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach i innych miejscach w których jest prowadzony handel.

§ 3

1. Pobór  opłaty  targowej  powierza  się  pracownikowi  Urzędu  Gminy,  upoważnionemu przez Wójta Gminy.
2. Za czynności inkasa ustala się wynagrodzenie w wysokości 30% zainkasowanej kwoty.
3. Opłatę targową można również uiszczać w kasie Urzędu Gminy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc Uchwała Rady Gminy Nr XX / 152 / 2004 z dnia 02 grudnia 2004 roku w sprawie: określenia dziennych stawek opłaty targowej na 2005 rok.

§ 6

1. Uchwała  wchodzi  w  życie  14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy .