Uchwała Nr XXIII/172/2005 - w sprawie: przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych

U C H W A Ł A NR XXIII/ 172/2005
Rady Gminy Bestwina z dnia 25 lutego 2005r.


w sprawie: przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.


    Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm. / oraz  art.17 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej / Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz.593 z późn. zm. / oraz art.4 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi    / j.t. Dz.U. z 2002r. Nr 147 poz.123 z późn.zm./


Rada Gminy Bestwina
u c h w a l a

§ 1

  Przyjąć gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych na lata 2005 - 2009 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.