strona główna
 • bip

REJESTR SKARG I WNIOSKÓW

Miejsce:

Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111

Informacje:

Referat Organizacyjny
pok. nr 3 (Sekretariat)
tel. (032) 215 77 00

 

Ogólne zasady załatwiania skarg i wniosków

1. Zasady i tryb załatwiania skarg i wniosków

 1. Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. Wniesienie skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymaga jej zgody.
 2. Każda skarga skierowana powinna zawierać imię i nazwisko wnoszącego oraz adres.
  UWAGA !  W przypadku braku tych danych skarga lub wniosek pozostawione zostaną bez rozpoznania.

2. Formy wnoszenia skarg i wniosków

Skargę lub wniosek można złożyć:

 1. przesyłając korespondencję na adres: 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
 2. złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Bestwina: 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
 3. złożyć ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy
 4. wysłać drogą elektroniczną na adres: info@bestwina.pl
 5. wysłać faxem na nr faxu Urzędu Gminy
 6. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy po wcześniejszym zalogowaniu się na platformie ePUAP,

3. Opłata za wniesienie skargi

Wniesienie skargi lub wniosku oraz ich rozpatrzenie nie podlega żadnej opłacie.

4. Termin rozpatrzenia skarg

Załatwienie skargi lub wniosku w postaci pisemnej odpowiedzi powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niezałatwienia sprawy w terminie, wnoszący skargę lub wniosek zostaje  zawiadomiony o przyczynach zwłoki i nowym terminie  załatwienia sprawy.

Jeżeli organ, który  otrzymał skargę lub wniosek nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego, albo wskazać mu właściwy organ.

5. Tryb odwoławczy

Postępowanie w sprawie rozpatrzenia skargi lub wniosku jest postępowaniem jednoinstancyjnym. Nie przewidziano w tym postępowaniu żadnych środków odwoławczych.

Niemniej jednak skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponownie złożyć skargę, w przypadku wskazania nowych niepodnoszonych wcześniej okoliczności, do organu, który skargę rozpatrywał.

Natomiast wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu i terminu załatwienia wniosku, przysługuje prawo do wniesienia skargi.

Ponadto Strona niezadowolona z załatwienia skargi lub wniosku może wnieść skargę do organu wyższego stopnia lub sprawującego bezpośredni nadzór na organem, który rozpatrywał skargę lub wniosek. Spowoduje to wszczęcie odrębnego postępowania skargowego.

6. Ogólny opis

Wójt Gminy Bestwina przyjmuje w sprawie skarg i wniosków - w  poniedziałki, w godz. 13:00 – 16:30 i czwartki w godzinach 8:00 do 10:00 - po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem sekretariatu.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone w każdej dogodnej dla wnoszącego formie dozwolonej prawem, w tym ustnie do protokołu.

Skargę ustną do protokołu przyjmują upoważnieni przez Wójta Gminy pracownicy.

Przyjmowanie pisemnych skarg i wniosków odbywa się w sekretariacie lub dzienniku podawczym w godzinach pracy Urzędu.

Koordynację i nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków sprawuje Sekretarz Gminy.

7. Właściwość organów do rozpatrywania skarg i wniosków

Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.

Stosownie do treści art. 229 k.p.a., jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:

1. rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa - wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa,

2. organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wojewoda lub organ wyższego stopnia,

3. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada gminy,

4. zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada powiatu,

5. zarządu i marszałka województwa, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - sejmik województwa,

6. wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu według kodeksu - właściwy minister, a w innych sprawach - Prezes Rady Ministrów,

7. innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej - organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór,

8. ministra - Prezes Rady Ministrów,

8a). konsula - minister właściwy do spraw zagranicznych,

9. organu centralnego i jego kierownika - organ, któremu podlega.

Do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań i działalności organizacji społecznej właściwy jest organ bezpośrednio wyższego stopnia tej organizacji, a w stosunku do organu naczelnego organizacji - Prezes Rady Ministrów lub właściwi ministrowie sprawujący nadzór nad działalnością tej organizacji ( art. 230 k.p.a).

8. Przedmiot skargi lub wniosku

Przedmiotem skargi może być w szczególności:

 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
 • naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.  

 Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy:

 • ulepszenia organizacji,
 • wzmocnienia praworządności,
 • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
 • ochrony własności,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

9. Podstawy prawne wnoszenia skarg i wniosków

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), Dział  VIII Skargi i Wnioski,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46),
 • Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Bestwinie