strona główna
 • bip

REJESTR INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE

Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

1.  Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek
  i przewodników turystycznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 2211 )
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2166 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

2. Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie położonych na terenie Gminy Bestwina prowadzi Wójt Gminy Bestwina. Ewidencja nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.

Usługi hotelarskie

Usługi hotelarskie to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

Inne obiekty hotelarskie

Usługi hotelarskie mogą być świadczone w tzw. innych obiektach i dotyczą m.in. wynajmowania:

 • przez rolników pokoi i miejsc na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych (tzw. agroturystyka)
 • samodzielnych pokoi
 • miejsc noclegowych w pomieszczeniach wspólnych (salach)
 • miejsc noclegowych w budynkach stałych
 • miejsc noclegowych w ośrodkach wczasowych
 • miejsc noclegowych w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych
 • miejsc noclegowych w domach pracy twórczej
 • miejsc noclegowych w zakładach uzdrowiskowych
 • pokoi gościnnych/kwater prywatnych

3.  Obowiązek zgłoszenia:

Przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie hotelarskim oraz rolnik zamierzający wynajmować pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych jest obowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie przed rozpoczęciem świadczenia usług.

Zgłaszany do ewidencji obiekt musi spełniać:

 • wymagania budowlane, przeciwpożarowe i sanitarne oraz
 • minimalne wymagania dotyczące wyposażenia i świadczonych usług, które znajdują się w załączniku nr 7 do  rozporządzenia w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

4. Dodatkowe zgłoszenia do ewidencji:

Podmiot świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji informacje o:

 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 • uzyskaniu decyzji o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez Wójta do rodzaju i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa,
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
 • zmianie liczby miejsc noclegowych., liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także - o ile obiekt posiada - o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej,
 • zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych.

Przedsiębiorca lub rolnik świadczący usługi hotelarskie informuje organ prowadzący ewidencję innych obiektów, o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług (informacji tych nie uważa się za ww. zgłoszenie do ewidencji).

Rolnik świadczący usługi w gospodarstwie rolnym ma obowiązek informowania organu prowadzącego ewidencję o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.

5. Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111 43-512 Bestwina – Referat Spraw Obywatelskich

tel. 32/ 215 77 09

6. Wymagane dokumenty:

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

7. Opłaty

 • Wpis do ewidencji nie podlega opłatom.
 • Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Bestwina - 17 zł wnoszona do kasy Urzędu Gminy w Bestwinie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bestwina  nr 16 8453 0002 0000 1720 2000 0010

8. Termin odpowiedzi:

Do 7 dni od daty otrzymania wniosku.

9. Sposób załatwienia sprawy:

Wpis do ewidencji.

10. Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

 Pliki do pobrania: