strona główna
  • bip

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Bestwina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina

2021-04-09

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Bestwina
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina:

dla sołectwa Janowice – etap 2 oraz dla sołectwa Bestwina – etap 3
oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektów