strona główna
  • bip

Nabór wniosków o preferencyjny zakup węgla na potrzeby gospodarstw domowych do 31.12.2022 r.

2022-11-28

OGŁOSZENIE

o naborze wniosków o preferencyjny zakup węgla na potrzeby gospodarstw domowych do 31.12.2022

Wójt Gminy Bestwina na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego (węgla kamiennego) na potrzeby gospodarstw domowych planowanego do zakupu do 31 grudnia 2022 r.

Nabór realizowany jest od dnia 28 listopada 2022 r. do 9 grudnia 2022 r. Wnioski złożone poza wskazanym terminem nie będą rozpatrywane.

Wnioski można składać z wykorzystaniem udostępnionego formularza w podanym wyżej terminie w następujący sposób:

- w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Bestwinie (decyduje data złożenia),

- w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (decyduje data wpływu).

Wnioski składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

 

UWAGA: W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie ilości paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego, która weszła w życie 3 grudnia 2022 r., osoby uprawnione, które do 31 grudnia 2022 r. nie dokonają zakupu preferencyjnego paliwa stałego lub dokonają zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, niewykorzystaną wielkość limitu z roku 2022 mogą przenieść na rok 2023.

 

Opis procedury w sprawie preferencyjnego zakupu węgla

1. Wniosek może złożyć wyłącznie osoba spełniająca kryteria określone w Ustawie, tj. uprawniona do otrzymania dodatku węglowego, która oświadczy, że ani wnioskodawca ani żaden członek jego/jej gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony.

2. Zaleca się, aby wniosek składany był przez tego samego członka gospodarstwa domowego, który otrzymał dodatek węglowy, co znacząco ułatwi i przyspieszy weryfikację wniosku.

3. Złożony wniosek jest weryfikowany pod kątem spełnienia wymogu uprawnienia do otrzymania dodatku węglowego, w tym czy dokonano wypłaty dodatku węglowego lub pozytywnie rozpatrzono wniosek o dodatek, a w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

4. Jeżeli wniosek będzie zawierał błędy lub będzie wymagał wyjaśnień, Wnioskodawca zostanie wezwany drogą telefoniczną lub mailową do jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień w terminie 3 dni od zawiadomienia, ale nie później niż do 22 grudnia 2022 r.

5. Wnioskodawcy, których wnioski zostaną zweryfikowane pozytywnie, zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną lub mailową, zgodnie ze wskazaniem we wniosku i zaproszeni do opłacenia zamówienia przelewem na konto bankowe.

Dane do przelewu:

Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice – Bestwina

nr 32 8453 0002 0000 1720 2000 0110

Płatność w innej formie nie będzie akceptowana.

Opłatę należy wnieść w terminie do 3 dni roboczych od informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku, ale nie później niż 23 grudnia 2022 r. Brak opłaty we wskazanym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z zakupu.

6. Cena węgla została ustalona na kwotę 1 650,00 zł brutto za 1 tonę.

7. Po opłaceniu zamówienia, w kolejnym dniu roboczym po godzinie 12:00, Wnioskodawca zgłasza się w Urzędzie Gminy Bestwina po odbiór faktury za zamówiony węgiel. Faktura stanowi dokument potwierdzający opłacenie zamówienia i jest podstawą do wydania węgla na składzie. Jednocześnie informacja o możliwości odbioru węgla przez danego Wnioskodawcę kierowana jest do składu.

8. Z otrzymaną fakturą, kolejnego dnia roboczego, ale nie później niż 28 grudnia 2022 r., Wnioskodawca udaje się na skład węgla firmy Cyroń Sp. z o.o. zlokalizowany w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Górniczej 55 celem odbioru zamówionego węgla. Niezgłoszenie się po odbiór węgla w wyznaczonym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z zakupu, a wniesiona opłata zostanie zwrócona niezwłocznie na rachunek bankowy nadawcy.

9. Gmina Bestwina nie pokrywa kosztów transportu zamówionego węgla ze składu do gospodarstwa domowego. Odbiór można realizować własnym transportem – w takiej sytuacji skład nie pobiera od Wnioskodawcy żadnych dodatkowych opłat za załadunek czy obsługę. Skład będzie również świadczył dodatkową usługę transportu dla zainteresowanych mieszkańców, za którą będzie pobierał uzgodnioną z Wnioskodawcą opłatę.

10. Wszelkie dokumenty określające jakość i pochodzenie węgla będą udostępnione do wglądu każdemu Wnioskodawcy w Urzędzie Gminy Bestwina, po jego zamówieniu na podstawie pozytywnie zweryfikowanych wniosków.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących prowadzonego naboru wniosków, ich weryfikacji i zakupu węgla prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Bestwina pod numerem telefonu 32 215 77 07 lub na adres mailowy wegiel@bestwina.pl.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o naborze [pdf]

2. Wniosek o preferencyjny zakup wegla - wersja edytowalna [docx]

3. Wniosek o preferencyjny zakup węgla - wersja do druku [pdf]

4. Przykładowy sposób wypełnienia wniosku [pdf]