Konsultacje społeczne projektu Aktualizacji Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020

Konsultacje społeczne projektu
Aktualizacji Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina
na lata 2017-2020

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu Aktualizacji Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020, zwracam się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat przedmiotowego dokumentu.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2019 Wójta Gminy Bestwina z dnia 25.01.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Aktualizacji Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020, w terminie od dnia 28.01.2019 r. do dnia 11.02.2019 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne przedmiotowego dokumentu.

Konsultacje będą prowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie opinii i wniosków na „Formularzu zgłaszania opinii do projektu Aktualizacji Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020”. Formularz może być wysłany pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina (decyduje data stempla pocztowego); składany w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Bestwina - pokój nr 2, Referacie Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich - pokój nr 7, lub w wersji elektronicznej przesłanej na adres poczty elektronicznej fundusze@bestwina.pl.

Poniżej można pobrać projekt Aktualizacji Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020 oraz Formularz uwag w wersji elektronicznej (pdf/doc). Formularz uwag jak i projekt dokumentu do wglądu dostępny jest również w Referacie Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich Urzędu Gminy Bestwina, pokój nr 7.