strona główna
 • bip

Skarbnik Gminy - mgr Anita Kubik

tel. (32)2157708

e-mail: ksiegowosc@bestwina.pl

Zadania i kompetencje :

 1. Kieruje i odpowiada za pracę Referatu Księgowosci i Finansów.
 2. Organizuje należyte i terminowe załatwianie spraw obywateli w referacie.
 3. Zapewnia przestrzeganie dyscypliny pracy.
 4. Opracowywanie projektów uchwał rady gminy w zakresie budżetu na dany rok oraz projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania budżetu.
 5. Instruktaż oraz nadzóz i koordynacja prac związanych z opracowaniem projektu budżetu.
 6. Analizowanie i ocena opracowanych przez Referaty wycinki projektu budżetu wraz z planami finansowymi.
 7. Zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu, czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz przestrzeganie dyscypliny budżetowej.
 8. Opracowywanie okresowych informacji z przebiegu wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych, sprawozdań analitycznych z wykonania budżetu, sprawozdań o dokonanych zmianach w budżecie rady gminy.
 9. Przygotowywanie projektów uchwał oraz decyzji w sprawie zmian w budżecie w zakresie ustalonym przepisami.
 10. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką środkami funduszów celowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 11. Opiniowanie projektów decyzji w sprawie tworzenia i likwidacji zakładów budżetowych i jednostek budżetowych.
 12. Koordynacja prac w zakresie wykonania budżetu.
 13. Nadzór nad legalnością działań w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej w jednostkach realizujących budżet.
 14. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową organów samorządów lokalnych.
 15. Planowanie środków budżetowych na dotację jednostkom podległym radzie gminy.
 16. Bieżąca współpraca z Urzędem Skarbowym i Regionalną Izbą Obrachunkową.
 17. Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi urzędu i oddziałami NBP i BS w zakresie spraw finansowo-księgowych.
 18. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej urzędu zgodnie z organizacją przyjętą w Urzędzie.
 19. Inne czynności służbowe zlecone przez Wójta Gminy.