strona główna
  • bip

mgr Artur Beniowski Wójt Gminy

tel.: (32) 215 77 00
adres e-mail: wojt@bestwina.pl

Przyjmowanie stron po wcześniejszym ustaleniu terminu w sekretariacie :
poniedziałek : 13.00 - 16.30
czwartek : 8.00 - 10.00

Zadania i kompetencje :

Wójt Gminy jest organem Gminy (art. 11a ustawy o samorządzie gminnym). Wójt Gminy jest organem wykonawczym (art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).
Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i inne zadania określone przepisami prawa. Do zadań Wójta należy w szczególności:
- przygotowanie projektów uchwał Rady, - określanie sposobu wykonywania uchwał,
- gospodarowanie mieniem komunalnym,
- wykonywanie budżetu,
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
(art. 30 ustawy o samorządzie gminnym).
Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz (art. 31 ustawy o samorządzie gminnym).
Wójt jest kierownikiem Urzędu Gminy (art. 33 ustawy o samorządzie gminnym).
Wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej (art. 39 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).
Wójt może wydawać przepisy porządkowe w formie zarządzenia (art. 41 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).
Wójt Gminy składa oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem (art. 46 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).
Wójt Gminy udziela pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej do jednoosobowego działania (art. 47 ustawy o samorządzie gminnym).
Wójt Gminy przygotowuje projekt budżetu gminy (art. 52 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).
Wójt Gminy odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy.
Wójtowi Gminy przysługuje wyłączne prawo:
- zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
- emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
- dokonywania wydatków budżetowych,
- zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy.
- dysponowania rezerwami budżetu gminy.
(art. 60 ustawy o samorządzie gminnym).
W realizacji zadań własnych gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy
(art. 30 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym).