Konsultacje Programu Współpracy

Zaproszenie do zgłaszania propozycji do Programu Współpracy Gminy Bestwina z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018

FORMULARZ

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Zgodnie z art. 5a ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016r, poz. 1817) Wójt Gminy Bestwina zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy, do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Opracowywany Program będzie stanowić podstawę współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

Z projektem Programu można zapoznać się Biuletynie informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.

Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać od dnia 04 sierpnia 2017r do dnia  18 sierpnia 2017r. poprzez przesłanie formularza opinii na adres poczty elektronicznej: info@bestwina.pl lub złożyć osobiście, w siedzibie Urzędu Gminy w Bestwinie, ul. Krakowska 111, pokój nr 2 (sekretariat).

Formularz opinii jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i w siedzibie Urzędu Gminy w Bestwinie, ul. Krakowska 111, pok. nr 7.