strona główna
  • bip

Wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonej w Bestwinie przy ul. Krakowskiej

2019-01-11

W Ó J T   G M I N Y  B E S T W I N A

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, na okres 21dni tj.

 

od  11 stycznia 2019r.  do 1 lutego 2019r.

 

wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym  oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działkę nr 89/79 o powierzchni 0,0416 ha położonej w Bestwinie przy ul. Krakowskiej, stanowiącej własność Gminy Bestwina, objętej księgą wieczystą nr KA1P/00054584/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pszczynie.