strona główna
  • bip

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych w Kaniowie przy ulicach Głębokie i Grobel Borowa

2021-10-29

W Ó J T   G M I N Y  B E S T W I N A

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111 oraz na stronach internetowych w/w Urzędu, na okres 21dni tj.

od 29 października 2021r.  do 19 listopada 2021r.

następujących wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

- wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działki nr 308 o powierzchni 0,1370 ha i nr 305/1 o powierzchni 0,2700 ha, położonej w Kaniowie przy ulicach Głębokie i Grobel Borowa, stanowiącej własność Gminy Bestwina, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1P/00055513/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie,

- wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka nr 306/7 o powierzchni 0,2700 ha  położonej w Kaniowie przy ulicy Głębokie, stanowiącej własność Gminy Bestwina, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1P/00055622/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie.

- wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka nr 306/9 o powierzchni 0,3800 ha  położonej w Kaniowie przy ulicy Głębokie, stanowiącej własność Gminy Bestwina, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1P/00077907/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie.