strona główna
  • bip

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Janowice ul. Miodowa

2022-01-27

W Ó J T   G M I N Y  B E S T W I N A

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111 oraz na stronach internetowych w/w Urzędu, na okres 21dni tj.

od 28 stycznia 2022r.  do 18 lutego 2022r.

następujących wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

- wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka nr 228/4 o powierzchni 0,0939 ha położonej w Janowicach przy ulicy Miodowej, stanowiącej własność Gminy Bestwina, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1P/00065348/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie,

- wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka nr 228/5 o powierzchni 0,0898 ha położonej w Janowicach przy ulicy Miodowej, stanowiącej własność Gminy Bestwina, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1P/00065348/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie.