strona główna
  • bip

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Bestwinka ul. Św. Floriana i ul. Rzeczna

2022-08-25

W Ó J T   G M I N Y  B E S T W I N A

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111 oraz na stronach internetowych w/w Urzędu, na okres 21dni tj.

od 25 sierpnia 2022r.  do 15 września 2022r.

- wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka nr 1128/31 o powierzchni 0,0253 ha, obręb Bestwinka Bestwińska, położonej w Bestwince przy ulicy Św. Floriana, stanowiącej własność Gminy Bestwina, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1P/00086166/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie,

- wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka nr 1128/34 o powierzchni 0,0106 ha, obręb Bestwinka Bestwińska, położonej w Bestwince przy ulicy Rzecznej, stanowiącej własność Gminy Bestwina, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1P/00086166/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie.