strona główna
  • bip

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Kaniowie przy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Krzywolaków

2019-09-20

W Ó J T   G M I N Y  B E S T W I N A

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, na okres 21dni tj.

od  20 września 2019r.  do 11 października 2019r.

wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Kaniowie przy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Krzywolaków, stanowiących własność Gminy Bestwina, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

- nr 824/23 o powierzchni 0,0167 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1P/00057195/4 + udział 1/2 w działce nr 824/31 o powierzchni 0,0076 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1P/00086286/1;

- nr 824/34 o powierzchni 0,0197 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1P/00057195/4;

Księgi te są  prowadzone przez Sąd Rejonowy w Pszczynie.