strona główna
  • bip

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 03-08-2018r.

2018-08-03

W Ó J T   G M I N Y  B E S T W I N A

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, na okres 21dni tj.

od  3 sierpnia 2018r.  do 24 sierpnia 2018r.

wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kaniowie przy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Krzywolaków, stanowiącej własność Gminy Bestwina, objętej księgą wieczystą nr KA1P/00057195/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki:

- nr 824/23 o powierzchni 0,0167 ha;
- nr 812/26 o powierzchni 0,0157 ha;
- nr 824/31 o powierzchni 0,0076 ha;
- nr 824/34 o powierzchni 0,0197 ha.

Zarządzenie nr 77/2018 Wójta Gminy Bestwina