strona główna
  • bip

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz Powiatu Bielskiego - 20210108

2021-01-08

W Ó J T   G M I N Y  B E S T W I N A

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. z 2020r. poz. 1990) podaje się do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, na okres 21dni tj.

od  8 stycznia 2021r.  do 29 stycznia 2021r.

wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz Powiatu Bielskiego,  położonej w Kaniowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1179/27 o powierzchni 0,1557 ha, stanowiącej własność Gminy Bestwina, objętej księgą wieczystą nr KW KA1P/00085591/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie .