strona główna
  • bip

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia - Bestwinka ul. Wiśniowa

2022-06-07

W Ó J T   G M I N Y  B E S T W I N A

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111 oraz na stronach internetowych w/w Urzędu, na okres 21dni tj.

od 9 czerwca 2022r.  do 30 czerwca 2022r.

wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka nr 1078/3 o powierzchni 0,0071ha, obręb Bestwinka Bestwińska, położonej w Bestwince przy ulicy Wiśniowej, stanowiącej własność Gminy Bestwina, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1P/00050919/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie.