strona główna
  • bip

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Kaniów ul. Rybacka

2021-03-12

W Ó J T   G M I N Y  B E S T W I N A

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, na okres 21dni tj.

od  12 marca 2021r.  do 2 kwietnia 2021r.

wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym  oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka nr 56/17 o powierzchni 0,0839 ha położona w Kaniowie przy ul. Rybackiej, stanowiąca własność Gminy Bestwina, zapisana w księdze wieczystej nr KA1P/00076487/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie.